RODO

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) AMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekazuje informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

  • Jak przetwarzamy Państwa dane? (Obowiązek informacyjny)

1) Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko osób reprezentujących kontrahenta, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, REGON, KRS), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres siedziby podmiotu gospodarczego, adres korespondencyjny), dane dot. zawartych umów, dane finansowe, numer rachunku bankowego;

2) Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest AMI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul.Niecała 7, 00-098 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349090, posługująca się numerem NIP 7010220505, REGON 142252792, („AMI”);

3) Kontakt : Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw mogą się Państwo kontaktować z AMI w formie tradycyjnej na adres siedziby AMI, tj. AMI Sp. z o.o. ul.Niecała 7, 00-098 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres e-mail: info@ami.net.pl

4) Cele i podstawa przetwarzania:
W związku z tym, że łączy Państwa umowa zawarta z AMI, Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:
a) realizacji zawartej umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
b) udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
c) wewnętrznych celów administracyjnych AMI, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego AMI (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) rozpatrywania reklamacji, w przypadku ich wniesienia, na sposób realizacji umowy łączącej Państwa z AMI (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
g) rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy i sposobu obsługi przez pracowników AMI (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
h) w zakresie marketingu bezpośredniego produktów lub usług, a także w celu telefonicznego lub SMS przekazywania lub mailowego przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5) Odbiorcy danych: odbiorcą Państwa danych osobowych będą: nasi pracownicy, współpracownicy, partnerzy handlowi, którzy współpracują z nami przy wspólnych Projektach, kancelarie prawne, firmy
archiwizujące dokumentację, podmioty świadczące usługi audytorskie, doradcze, consultingowe, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; 

6) Okres przechowywania: W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie
wyrażonych przez Państwa dobrowolnych zgód możemy przetwarzać dane do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów AMI stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 5 lat od zakończenia roku, w którym doszło do rozwiązania umowy łączącej Państwa z AMI;

7) Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

9) Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

10) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji;

11) Cofnięcie zgody: W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody
poprzez bezpośredni kontakt z AMI w formie pisemnej na adres siedziby AMI, tj. AMI Sp. z o.o. ul.Niecała 7, 00-098 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą. 
Administrator bazy danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl